Všeobecné obchodné podmienky

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

v elektronickom obchode „Brixy.sk“

(ďalej len „Všeobecné obchodné podmienky“)

 

Úvodné ustanovenia

Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi obchodnou spoločnosťou YETI IT s.r.o., sídlo: Bratislavská 8437/47, 841 06 Bratislava, IČO: 51 668 980, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 128092/B (ďalej len „Predávajúci") a každou osobou, ktorá je kupujúcim tovaru špecifikovaného v čl. I bode 3 týchto Všeobecných obchodných podmienok ponúkaného Predávajúcim podľa Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „Kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru, ak tieto Všeobecné obchodné podmienky neustanovujú inak. Ďalšie informácie o Predávajúcom sú uvedené na webovej stránke "/” v sekcii „Kontakt“.

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami a ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, ak tieto Všeobecné obchodné podmienky neustanovujú inak.

Tovarom sa rozumie akýkoľvek produkt/výrobok ponúkaný Predávajúcim na internetovej stránke Predávajúceho "/”, ako aj Predávajúcim ponúkané a predávané príslušenstvo k tomuto tovaru (ďalej len „Tovar“).

Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa Tovaru ponúkaného Predávajúcim uzavretá spôsobom podľa článku II. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 Kupujúcim sa rozumie:

 • fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje Tovar pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej aj len „Kupujúci - spotrebiteľ“), alebo
 • fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (ďalej aj len „Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom“)

(ďalej spoločne aj len ako „Kupujúci“).

Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami v prípade, ak osobitná kúpna zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je spotrebiteľom, neustanovuje inak. Na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom sa nevzťahujú ustanovenia čl. II A. bod 4 „Zrušenie objednávky“, „Záruka, zodpovednosť za vady Tovaru a reklamácia Tovaru" a čl. VI. „Vrátenie tovaru, odstúpenie od zmluvy" Všeobecných obchodných podmienok. Zodpovednosť za vady Tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom platí, že záručná doba je 12 mesiacov od dátumu prevzatia Tovaru, pokiaľ pri danom Tovare nie je uvedené inak alebo pokiaľ pri Tovare neexistuje kratšia doba spotreby.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky tiež obsahujú podmienky používania internetovej stránky  "/” (článok VII.) (ďalej ako „Internetová stránka“).

 

Spôsob objednania Tovaru a uzavretie Kúpnej zmluvy

Kupujúci si môže objednať Tovar prostredníctvom elektronického nákupného košíka s objednávkovým formulárom uvedeným na Internetovej stránke Predávajúceho spôsobom určeným v čl. II A. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

 

II A.

Objednávka Tovaru prostredníctvom elektronického nákupného košíka

V prípade, ak si Kupujúci objedná Tovar prostredníctvom elektronického nákupného košíka s objednávkovým formulárom uvedeným na Internetovej stránke Predávajúceho, Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené v objednávke.  Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť do košíka" príp. tlačidlom „Zrušiť“, ktorým sa Kupujúci vráti do predošlých krokov. Pred konečným odoslaním objednávky môže Kupujúci objednávku skontrolovať pomocou tlačidla „Kontrola objednávky“. Kupujúci potvrdí objednávku tlačidlom ,,Záväzná objednávka s povinnosťou platby". Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na Kupujúceho, špecifikáciu objednávaného Tovaru, množstvo a taktiež spôsob dodania tovaru Kupujúcemu.

Objednávka odoslaná prostredníctvom elektronického nákupného košíka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho. Po obdržaní objednávky od Kupujúceho, Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s potvrdením objednávky a informáciami o čase dodania Tovaru. Potvrdzujúci email Predávajúceho sa zároveň na účely týchto Všeobecných obchodných podmienok považuje za akceptáciu objednávky Kupujúceho (ďalej aj len „Akceptácia“). Prípadné ďalšie podrobnosti súvisiace s vybavením objednávky a dodaním tovaru môže Predávajúci dohodnúť s Kupujúcim aj telefonicky. 

Kúpna zmluva je uzavretá doručením Akceptácie č. 1 Predávajúceho Kupujúcemu v zmysle čl. II A bod 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený zrušiť objednávku Tovaru vykonanú prostredníctvom elektronického nákupného košíka tak, že bezodkladne po Akceptácii č. 1 doručí Predávajúcemu žiadosť o zrušenie objednávky, a to na e-mailovú adresu Predávajúceho:"obchod@brixy.sk".   

Podrobnosti o tom, ako nakupovať prostredníctvom elektronického nákupného košíka, sú uvedené na Internetovej stránke v sekcii „AKO NAKUPOVAŤ“.

 

III.

Kúpna cena a platobné podmienky

Kúpna cena Tovaru je cena uvedená v katalógu a/alebo cenníku Predávajúceho alebo na Internetovej stránke Predávajúceho v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.

Kupujúci, ktorý si objednal Tovar u Predávajúceho a ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim v zmysle čl. II A bod 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok, je povinný za Tovar riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa čl. III bod 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu. Ak nie je medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, Kupujúci je povinný uhradiť kúpnu cenu bezhotovostným prevodom na účet Predávajúceho.

Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, bude zaslaná Kupujúcemu prostredníctvom emailu spolu s Akceptáciou. Originál faktúry bude zaslaný Kupujúcemu spolu s Tovarom, pričom v takom prípade slúži zároveň i ako dodací list.

V prípade, ak Kupujúci neuhradí kúpnu cenu Tovaru najneskôr do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa Akceptácie Objednávky Predávajúcim v zmysle čl. II A bod 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok (t.j. odo dňa uzatvorenia kúpnej zmluvy), je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

V kúpnej cene Tovaru podľa čl. III bod 1 Všeobecných obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného Tovaru, ani ďalšie poplatky súvisiace s vybavením objednávky Kupujúceho. Informácia o cenových podmienkach dopravy Tovaru je uvedená na Internetovej stránke Predávajúceho.

 

IV.

Podmienky dodania Tovaru

Kupujúcemu, ktorý si objednal Tovar u Predávajúceho a ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim v zmysle čl. II A bod 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok, bude zásielka s Tovarom odoslaná (vyexpedovaná) na ním uvedenú dodaciu adresu do 2 (dvoch) pracovných dní odo dňa pripísania platby kúpnej ceny Tovaru na bankový účet Predávajúceho, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak alebo ak Predávajúci  neuvedie v Akceptácii objednávky v zmysle čl. II A bod 2 týchto Všeobecných obchodných podmienok inú dodaciu lehotu.

Dodanie Tovaru Kupujúcemu sa uskutočňuje odoslaním Tovaru na dodaciu adresu uvedenú Kupujúcim v objednávke Tovaru. Odoslanie Tovaru (odovzdanie Tovaru dopravcovi na jeho prepravu Kupujúcemu) sa uskutočňuje v pracovných dňoch (pondelok až piatok) od 09:00 do 16:00 hod. O presnom dni expedície Tovaru a dni dodania Tovaru bude Kupujúceho informovať zmluvný prepravca, ktorý zabezpečuje pre Predávajúceho prepravu Tovaru, a to zaslaním e – mailovej správy alebo telefonicky.

Predávajúci doručí objednaný Tovar Kupujúcemu na adresu určenú Kupujúcim prostredníctvom zmluvného prepravcu Predávajúceho (kuriérom).

Ak Predávajúci objednaný Tovar nemôže dodať Kupujúcemu z akéhokoľvek dôvodu a Kupujúci sa s Predávajúcim nedohodli na náhradnom plnení, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od oznámenia tejto skutočnosti Kupujúcemu.

V prípade zasielania Tovaru Kupujúcemu prostredníctvom zmluvného prepravcu Predávajúceho v zmysle čl. IV bod 3 týchto Všeobecných obchodných podmienok, Kupujúci je povinný Tovar od prepravcu (zmluvný prepravca Predávajúceho) riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 12.00 hod. nasledujúceho pracovného dňa, oznámiť Predávajúcemu. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky s prepravovaným Tovarom Kupujúci zásielku od prepravcu neprevezme. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.

V prípade objednania služby "Dodanie tovaru v daný deň", predávajúci je povinný Tovar Kupujúcemu doručiť v danný deň na adresu Kupujúceho. Kupujúci berie na vedomie, že táto služba je dostupná iba v obciach Bratislava a Stupava. 

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za Tovar. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v čase, keď prevezme Tovar od Predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, tak v čase, keď mu Predávajúci umožní nakladať s Tovarom a Kupujúci Tovar neprevezme.

V.

Záruka, zodpovednosť za vady Tovaru a reklamácia Tovaru

Predávajúci poskytuje na Tovar záruku v trvaní podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Záručná doba začína plynúť od dátumu prevzatia Tovaru Kupujúcim - spotrebiteľom. Záručná doba je u všetkých Tovarov štandardne 24 mesiacov od dátumu prevzatia Tovaru, pokiaľ pri danom Tovare nie je uvedené inak alebo pokiaľ pri Tovare neexistuje kratšia doba spotreby.

Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady Tovaru a vady Tovaru spôsobené vadou materiálu. Záruka sa nevzťahuje najmä na vady Tovaru spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím Tovaru v rozpore s jeho účelom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov (tzv. vyššia moc).

Záruka sa tiež nevzťahuje na vady Tovaru, ktoré vzniknú zavinením Kupujúceho - spotrebiteľa a ak vznikla vada alebo poškodenie:

 • preukázateľne nesprávnym používaním v rozpore s návodom na používanie alebo iným nesprávnym konaním užívateľa,
 • ak doklad o kúpe Tovaru nesie zjavné známky vykonaných zmien údajov,
 • ak vada vznikla bežným opotrebením.

Kupujúci – spotrebiteľ môže uplatniť reklamáciu, a to v súlade s podmienkami uvedenými nižšie v tomto článku V.

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne na Tovare vada, pre ktorú nemôže byť zakúpený Tovar riadne používaný alebo môže byť používaný len čiastočne, a je možné túto vadu odstrániť, má Kupujúci – spotrebiteľ právo na jeho bezplatnú opravu. Namiesto odstránenia vady môže Kupujúci – spotrebiteľ požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady. V prípade vady, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby mohol byť Tovar riadne používaný ako Tovar bez vady a v prípadoch stanovených príslušným právnym predpisom, má Kupujúci - spotrebiteľ právo na výmenu Tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva má Kupujúci - spotrebiteľ i v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, Tovar však nemôže byť riadne užívaný z dôvodu opätovného vyskytnutia sa vady alebo z dôvodu väčšieho počtu vád na zakúpenom Tovare.

Reklamáciu môže Kupujúci - spotrebiteľ uplatniť odoslaním reklamovaného Tovaru spolu s vyplneným reklamačným protokolom nachádzajúcim sa v sekcii „Ako nakupovať“ na Internetovej stránke Predávajúceho / (ďalej len „Reklamačný protokol“) na poštovú adresu Predávajúceho: YETI IT s.r.o., Bratislavská 8437/47, 841 06 Bratislava.

Reklamácia Tovaru je uplatnená a reklamačné konanie je začaté dňom doručenia reklamovaného Tovaru spolu s Reklamačným protokolom Predávajúcemu v zmysle čl. V. bod 6 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Poverený pracovník Predávajúceho určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu Tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Predávajúci vydá pri uplatnení reklamácie Kupujúcemu - spotrebiteľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie, ktoré doručí Kupujúcemu - spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie, a to vo forme e - mailu.

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

 • odovzdaním opraveného Tovaru,
 • výmenou Tovaru,
 • vrátením kúpnej ceny Tovaru,
 • vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru,
 • odôvodneným zamietnutím reklamácie Tovaru.

 Reklamáciu je možné kladne vybaviť v prípade preukázania všetkých nasledujúcich skutočností:

 • že sa vada vyskytla v záručnej dobe; za účelom preukázania tejto skutočnosti predloží Kupujúci – spotrebiteľ doklad o kúpe Tovaru, pokiaľ bola v záručnom liste uvedená záručná doba dlhšia ako 24 mesiacov Kupujúci – spotrebiteľ predloží riadne a čitateľne vyplnený záručný list, na ktorom je uvedený dátum predaja, druh Tovaru, pečiatka a podpis Predávajúceho, a
 • že Kupujúci – spotrebiteľ kúpil Tovar od Predávajúceho a za akú cenu, za týmto účelom Kupujúci – spotrebiteľ predloží platný doklad o kúpe tovaru s vyznačeným dátumom predaja preukazujúci nákup reklamovaného Tovaru od Predávajúceho, a
 • že je Tovar vadný, za týmto účelom Kupujúci – spotrebiteľ predloží vadný Tovar Predávajúcemu v súlade s ustanoveniami čl. V bod 6 týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Ak nebude ktorákoľvek z podmienok uvedených v čl. V bod 11 týchto Všeobecných obchodných podmienok riadne splnená, nebude reklamácia Tovaru uznaná ako oprávnená.

Reklamácie sú vybavované bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má Kupujúci – spotrebiteľ rovnaké práva, ako keby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať Kupujúcemu - spotrebiteľovi písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

 

VI.

Vrátenie Tovaru, odstúpenie od zmluvy

V prípade, ak k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na Tovar medzi Kupujúcim – spotrebiteľom a Predávajúcim došlo postupom podľa čl. II A týchto Všeobecných obchodných podmienok, v zmysle ustanovenia § 7 a  nasl. zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zákon č. 102/2014 Z. z.) má Kupujúci – spotrebiteľ právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia Tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa predchádzajúcej vety. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša Kupujúci - spotrebiteľ.

Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim - spotrebiteľom okamihom, keď Kupujúci - spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa:

 • Tovary objednané Kupujúcim - spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 • dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 • Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného Tovaru.

 Kupujúci - Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

 Kupujúci - spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom Kupujúceho - spotrebiteľa a Kupujúci - spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
 • predaj Tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
 • predaj Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho - spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho - spotrebiteľa,
 • predaj Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 • predaj Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,
 • predaj Tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak Kupujúci - spotrebiteľ tento obal rozbalil.

Kupujúci - spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva Kupujúceho - spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie Kupujúceho - spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy. Kupujúci - spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je dostupný v sekcii „Formulár na odstúpenie od zmluvy“, ktorý je Kupujúci – spotrebiteľ povinný vytlačiť, riadne vyplniť a zaslať predávajúcemu spolu s Tovarom. V zmysle čl. VI bod 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok je Kupujúci – spotrebiteľ povinný Tovar vrátiť odoslaním Tovaru na poštovú adresu Predávajúceho: YETI IT s.r.o., Bratislavská 8437/47, 841 06 Bratislava, a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy.

Pri odstúpení od zmluvy náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru, ako aj náklady na vrátenie Tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty, znáša Kupujúci – spotrebiteľ.

V prípade, ak Kupujúci – spotrebiteľ využije právo na vrátenie Tovaru v zmysle čl. VI bod 1 týchto Všeobecných obchodných podmienok, musí byť Tovar vrátený nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.

Predávajúci Tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol Tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu – spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov, v lehote do 14 dní odo do dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy Kupujúceho – spotrebiteľa, a to rovnakým spôsobom, aký použil Kupujúci - spotrebiteľ pri svojej platbe. Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu - spotrebiteľovi poskytnuté platby pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Kupujúci - spotrebiteľ nepreukáže zaslanie Tovaru späť Predávajúcemu. Pokiaľ by bol vrátený Tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí, ak bol Tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho – spotrebiteľa náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

 

VII.

Podmienky používania Internetovej stránky /

Spoločnosť YETI IT s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za to, že informácie a iné materiály na tejto Internetovej stránke sú úplné, presné, spoľahlivé, aktuálne, nezasahujúce práva tretích osôb; že prístup na túto Internetovú stránku bude neprerušovaný alebo bezchybný; že táto Internetová stránka je bezpečná; že akákoľvek rada alebo názor získané od spoločnosti YETI IT s.r.o. prostredníctvom tejto Internetovej stránky sú aktuálne, správne a úplné. Informácie publikované tejto na Internetovej stránke majú iba informatívny charakter a nie sú právne záväzné.

Spoločnosť YETI IT s.r.o. ani iný subjekt zapojený do tvorby, výroby alebo dodávania tejto Internetovej stránky v našom mene žiadnym spôsobom nezodpovedá za akékoľvek priame, náhodné, následné alebo nepriame škody, náklady, straty alebo dlhy vyplývajúce z Vášho prístupu, používania, neschopnosti používať, zmien v obsahu tejto Internetovej stránky, alebo vyplývajúce z ktorejkoľvek inej Internetovej stránky, na ktorú vstúpite pomocou hypertextového prepojenia (link) z tejto stránky alebo z akejkoľvek činnosti, ktorú vykonávame, alebo ktorú sa nám nepodarí vykonať, alebo v dôsledku správ prostredníctvom elektronickej pošty, ktoré nám posielate.

Akékoľvek informácie a materiál na tejto Internetovej stránke sme oprávnení meniť a/alebo dopĺňať jednostranne bez predchádzajúceho upozornenia, a to čo do jeho obsahu aj formy. Právo zmien alebo úprav obsahu aj formy materiálu na tejto Internetovej stránke je v celom rozsahu vyhradené. Užívateľ tejto Internetovej stránky v plnom rozsahu zodpovedá za svoju informovanosť o jej aktuálnom obsahu.

Hypertextové prepojenia (links) na Internetovej stránke spoločnosti YETI IT s.r.o. môžu preniesť návštevníka mimo Internetovej stránky  spoločnosti YETI IT s.r.o. Upozorňujeme, že spoločnosť YETI IT s.r.o. nekontroluje a nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah, presnosť alebo fungovanie týchto Internetových stránok. Hypertextové prepojenia (links) sú poskytované v dobrej viere a spoločnosť YETI IT s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek neskoršie zmeny na iných Internetových stránkach, ku ktorým poskytujeme hypertextové prepojenie (link).

Obsah aj forma tejto Internetovej stránky sú chránené v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov. Všetky autorské práva a iné práva na ochranu duševného vlastníctva vzťahujúce sa resp. súvisiace s textom, obrázkami a inými materiálmi zverejnenými na tejto Internetovej stránke sú vlastníctvom spoločnosti YETI IT s.r.o. resp. boli umiestnené na Internetovú stránku so súhlasom príslušných vlastníkov. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti YETI IT s.r.o. nie je povolené kopírovanie, šírenie, predaj, prenájom, požičiavanie, udeľovanie licencie, ani iný spôsob distribúcie, modifikovanie, zobrazovanie, vysielanie ani publikovanie obsahu, formy, dizajnu ani iného a kreatívneho riešenia tejto Internetovej stránky. Akákoľvek časť obsahu či formy, dizajnu alebo iného kreatívneho riešenia tejto Internetovej stránky nesmie byť predávaná ani akýmkoľvek iným spôsobom distribuovaná za účelom obchodného zisku, ani nesmie byť žiadnym spôsobom upravovaná alebo zahrnutá do akejkoľvek inej práce, publikácie alebo Internetovej stránky, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti YETI IT s.r.o. Tlačové vyhlásenia, ako aj iné dokumenty, fotografie a grafika, ktoré budú so súhlasom spoločnosti YETI IT s.r.o. použité tretími subjektmi, je možné používať za predpokladu, že spoločnosť YETI IT s.r.o. je uvedená ako zdroj predmetných informácií.

Spoločnosť YETI IT s.r.o. nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek straty zaznamenané v dôsledku vírusov, ktoré môžu nakaziť Vaše počítačové vybavenie alebo iný majetok vplyvom vášho používania, prístupu a sťahovania ľubovoľných materiálov z tejto Internetovej stránky. Akékoľvek sťahovanie materiálov z tejto Internetovej stránky po písomnom súhlase spoločnosti  YETI IT s.r.o. konáte na vlastnú zodpovednosť a vlastné nebezpečenstvo.

 

VIII.

Záverečné ustanovenia

Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na Internetovej stránke Predávajúceho.

Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na Internetovej stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný Tovar vrátane prípadných expedičných, dopravných nákladov, administratívnych a iných poplatkov Predávajúceho, ako aj Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

Predávajúci je prevádzkovateľom osobných údajov dotknutých osôb (Kupujúcich) v súlade s ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov s tým, že Predávajúci spracúva a uschováva osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska príp. poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, a to na nasledovný účel: predzmluvné vzťahy vrátane plnenia zmluvných vzťahov (zahŕňa o. i. aj fakturáciu a s ňou spojené zákonné povinnosti prevádzkovateľa). Pre marketingové aktivity, informovanie o akciách, novinkách a zľavách si prevádzkovateľ od dotknutej osoby zabezpečí osobitný písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre tento účel. Osobné údaje prevádzkovateľ spracúva na nevyhnutnú dobu 3 roky (v prípade plnenia zmluvy) a 10 rokov (v prípade faktúr / účtovných dokladov za účelom archivácie). Po uplynutí doby prevádzkovateľ osobné údaje zlikviduje. Osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných, alebo neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania. Osobné údaje spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli náležitým spôsobom poučené.

Dotknutá osoba je oprávnená na základe písomnej žiadosti alebo elektronicky na kontaktný email od spoločnosti YETI IT, s. r. o.  ako prevádzkovateľa vyžadovať najmä:

 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu identifikačných údajov prevádzkovateľa, účelu spracúvania osobných údajov, zoznam osobných údajov a potrebné doplňujúce informácie,
 • informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
 • zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil,
 • likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 • blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti.

Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči:

 • spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu.

Oprávnenie získavať osobné údaje v mene spoločnosti YETI IT, s. r. o.  ako prevádzkovateľa vyplýva oprávneným osobám v súlade s ust. § 13 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. Osobné údaje dotknutej osoby spoločnosť YETI IT, s. r. o. nezverejňuje. Osobné údaje dotknutej osoby nebudú poskytnuté tretím stranám s výnimkou poskytovateľov poštových služieb za účelom zabezpečenia dodania tovaru Kupujúcemu. Predávajúci je oprávnený poskytnúť osobné údaje dotknutých osôb sprostredkovateľovi v súlade s ust. § 34 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Predávajúci je viazaný svojou ponukou Tovaru vrátane jeho ceny od odoslania Akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok inak.

Kúpnu zmluvu podľa podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto Všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Ostatní užívatelia Internetovej stránky / berú na vedomie a súhlasia s podmienkami používania Internetovej stránky ako sú uvedené v článku VII. týchto Všeobecných obchodných podmienok.

Kupujúci, ako aj ostatní užívatelia Internetovej stránky / týmto berú na vedomie, že vzťahy týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami bližšie neupravené, ako aj vzťahy vyplývajúce z používania tejto Internetovej stránky sa riadia právnymi poriadkom Slovenskej republiky a všetky a akékoľvek nároky a spory Predávajúceho a Kupujúcich, ako aj všetky a akékoľvek nároky a spory vyplývajúce z používania tejto Internetovej stránky podliehajú jurisdikcii a budú rozhodované všeobecnými súdmi Slovenskej republiky, ak zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim neustanovuje niečo iné. 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na Internetovej stránke /.

Vo vzťahu k doručovaniu akýchkoľvek písomností týkajúcich ukončenia alebo zmeny tejto Zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že všetky písomnosti musia byť doručované doporučenou poštovou zásielkou, na adresu druhej zmluvnej strany, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Zásielky zaslané poštou sa budú považovať za doručené vždy najneskôr 3 pracovným dňom nasledujúcim po dni ich odoslania (odovzdania na poštovnú prepravu), a to bez ohľadu na skutočnosť, či ich druhá zmluvná strana prevezme.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.02.2018 v znení ich zmeny v dôsledku účinnosti zákona 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov od 25.05.2018.

 

YETI IT s.r.o. prevádzkovateľ /

 

Späť do obchodu